Reklamačný poriadok

Úvod InfoReklamačný poriadok

 

Záručné podmienky, odstúpenie od zmluvy, reklamácie

 

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si dôkladne uschovajte. V prípade reklamácie je nutné doložiť kópiu dokladu. Na každý produkt v našom internetovom obchode sa vzťahuje záruka, pokiaľ nebol produkt použitý. Záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré boli použité alebo ktoré boli poškodené nesprávnym použitím.

 

Vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave, nepoužívaný, kompletný, neotvorený, originál zabalený. Pri vrátení tovaru je nutné uviesť variabilný symbol a dátum nákupu.

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal.

 

Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našej emailovej adrese.

 

Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky, ktoré nebudú nahlásené do siedmich dní od doručenia, nebude braný ohľad!

 

Nezabudnite uviesť pri reklamácii číslo Vašej zásielky, Vaše meno a adresu!

 

Predajca nezodpovedá za nedoručenie/stratu vráteného tovaru zapríčinenú nepoistením zásielky zo strany reklamujúceho. V prípade nepoistenia si zásielky nesie odosielateľ zodpovednosť za jej doručenie sám.


Odstúpenie od zmluvy

 

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ

 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť.

 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho zaslať kupujúcemu v originálnom nepoškodenom balení.

 

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

 

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru najneskôr však do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

 

Copyright 2015 - 2024 © svetkondomov